Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI TNM PRINT S.R.O.

PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1.1.2023

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi Dodavatelem a Zákazníkem, jak jsou definováni níže, jejímž předmětem je závazek Dodavatele provést dílo, poskytnout službu nebo prodat zboží (dále jen „Výrobek“) Zákazníkovi a závazek Zákazníka předat Dodavateli podklady nutné pro realizaci Výrobku a zaplatit Dodavateli za realizaci Výrobku sjednanou odměnu (dále jen „Smlouva“).

 

 • Tyto VOP jsou platné od 1.1.2023 Dodavatel je oprávněn měnit či doplňovat obsah VOP. V případě takové změny či doplnění VOP se vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem řídí VOP ve znění účinném ke dni uzavření Smlouvy.

 

 • Ustanovení VOP je nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před VOP.

 

 • Veškeré smluvní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

 

 1. Smluvní strany:

 

 • Dodavatel:

společnost TNM PRINT s.r.o., IČO: 25012746, se sídlem Poděbrady, Jiráskova 1424/3, PSČ 29001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 105133 (dále jen „Dodavatel“) je provozovatelem tiskárny zaměřující se na výrobu knih a merkantilních tiskovin.

 

 • Zákazník:

Právnická osoba v postavení podnikatele, popřípadě fyzická osoba naplňující znaky podnikatele ve smyslu § 420 občanského zákoníku, která uzavřela s Dodavatelem Smlouvu.

 

 1. Uzavření Smlouvy:

 

 • Smlouva definovaná v čl. 1 odst. 1.1. těchto VOP je uzavírána elektronicky prostřednictvím e-mailu. Dodavatel zašle na základě předchozí poptávky Zákazníka na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu návrh na uzavření Smlouvy v podobě písemné nabídky (dále jen „Nabídka“).

 

 • Nabídka Dodavatele obsahuje zejména:
 • identifikační údaje Zákazníka;
 • číselně označení zakázky;
 • označení Výrobku, který má Dodavatel pro Zákazníka vytvořit;
 • specifikace Výrobku jeho množstvím, technickými parametry (např. rozměry stran knih, použitý materiál, počet stran publikace, barevnost atp.;
 • způsob balení Výrobku;
 • typ dopravy a místo dodání Výrobku;
 • cena Výrobku a platební podmínky;
 • termín dodání Výrobku;
 • kontaktní osoby na straně Dodavatele i Zákazníka oprávněné uzavřít Smlouvu včetně uvedení e-mailových adres těchto kontaktních osob.

 

 • Nabídku Zákazník potvrdí vyjádřením „Objednávám“, „Potvrzuji“, „Souhlasím“, popř. jiným slovním vyjádřením, z něhož vyplývá bezvýhradné přijetí Nabídky nebo Nabídku odmítne. Přijetí Nabídky, popř. odmítnutí Nabídky zašle Zákazník na e-mailovou adresu Dodavatele uvedenou v Nabídce. Přijetím Nabídky nabývá účinnosti a Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Dodavatel odešle Zákazníkovi potvrzení o přijetí objednávky, tj. Zákazníkem akceptované Nabídky, na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v Nabídce.

 

 • Nabídku (návrh na uzavření Smlouvy) lze přijmout pouze bezvýhradným přijetím. Dodavatel a Zákazník tímto ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku předem vylučují přijetí Nabídky s výhradou/výhradami, dodatkem/dodatky či odchylkou/odchylkami. Dodavatel však může případné dodatky, odchylky nebo jiné změny Nabídky provedené Zákazníkem výslovně písemně dodatečně přijmout a tím tak Smlouvu v navrhované změně uzavřít.

 

 1. Obsah Smlouvy:

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran:

 

 • Zákazník je povinen předat Dodavateli podklady pro zhotovení Výrobku v kvalitě, formátu, rozsahu a termínu požadovaném Dodavatelem tak, aby Dodavatel mohl splnit své závazky ze Smlouvy. Dodavatel je oprávněn odmítnout tiskové podklady, které jsou nečitelné, vadné, nejasné či jinak nezpracovatelné.
 • V případě, že Zákazník svou povinnost dle předchozího odst. 4.1.1 nesplní, je Dodavatel povinen upozornit na takovou skutečnost Zákazníka telefonicky nebo e-mailem. V takovém případě se automaticky prodlužuje lhůta pro Dodání Výrobku sjednaná ve Smlouvě o dobu, po kterou nemohl Dodavatel realizovat Výrobek z důvodu prodlení Zákazníka s plněním povinnosti dle předchozího odst. 4.1.1.

 

 • Termín plnění:

 

 • Termín pro dodání Výrobku je sjednán ve Smlouvě. Termín plnění je sjednán ve prospěch Dodavatele (§ 1962 odst. 2 občanského zákoníku), který může splnit svůj závazek i předčasně.
 • Termíny uvedené ve Smlouvě se automaticky prodlužují o dobu,

 

 • po kterou byl Zákazník v prodlení s úhradou zálohy, byla-li sjednána zálohová platba, popř. platby za dílčí plnění;

 

 • po kterou byl Zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti (např. opožděné zaslání podkladů pro realizaci Výrobku, nebo v důsledku další nedostatečné součinnosti pro realizaci Výrobku).

 

 • Místo dodání Výrobku:

 

 • Místo dodání Výrobku je sjednáno ve Smlouvě. Není-li dohodnuto ve Smlouvě jinak, je místem dodání Výrobku (expedice, převzetí zboží) tiskařský provoz společnosti TNM PRINT s.r.o. v Novém Městě 14, 503 51 Chlumec nad Cidlinou.
 • Odesílá-li Dodavatel Výrobek prostřednictvím dopravce, je Výrobek předán Zákazníkovi, je-li Výrobek předán dopravci a současně Dodavatel umožní Zákazníkovi uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci (předáním dokladů, které se Výrobku týkají). V tomto případě je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi náklady na přepravu.
 • Je-li ve Smlouvě sjednán osobní odběr Výrobku, platí, že Výrobek je Zákazníkovi dodán okamžikem, kdy Dodavatel umožní Zákazníkovi nakládat s Výrobkem.
 • Převzetí výrobku stvrdí Zákazník v dodacím listě nebo přepravním dokumentu přepravce Výrobku.
 • Při převzetí Výrobku je Zákazník povinen Výrobek prohlédnout a zkontrolovat a případné vady oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu.
 • Podpisem dodacího listu Zákazník potvrzuje, že zásilka (Výrobek) splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci vad vzniklých např. při dopravě nebude brán zřetel. Dodavatel neodpovídá za vady Výrobku způsobené přepravou. Odpovědnost za ztrátu a zničení Výrobku přechází na Zákazníka okamžikem předání Výrobku dopravci nebo Zákazníkovi.

 

 • Balení Výrobku:

 

 • Způsob balení Výrobku je sjednán ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit způsob balení Výrobku sjednaný ve smlouvě ukáže-li se v průběhu výroby, že sjednaný způsob balení není pro daný typ Výrobku vhodný.
 • Není-li ve Smlouvě způsob balení Výrobku sjednán, je o způsobu balení Výrobku oprávněn rozhodnout Dodavatel.

 

 • Odměna a platební podmínky:

 

 • Odměna za Výrobek je sjednaná ve Smlouvě. V odůvodněných případech tato odměna nezahrnuje přepravné, poštovné, pojistné ani další expediční náklady. Odměna uvedená ve Smlouvě neobsahuje DPH. Odměna taktéž neobsahuje archivaci a zálohování datových nosičů. Tyto další náklady mohou být Dodavatelem vyčísleny až po uzavření Smlouvy.
 • Náklady dodatečně vzniklé na základě požadavků Zákazníka nad rámec Výrobku specifikovaného ve Smlouvě, dále pak náklady na úpravy dodaných podkladů, včetně prostojů technologických zařízení z nich plynoucích, je Dodavatel oprávněn Zákazníkovi účtovat dodatečně.
 • Grafické návrhy, vývěsní archy, makety a další přípravné práce provedené na přání Zákazníka, nad rámec Výrobku specifikovaného ve Smlouvě, je Dodavatel oprávněn Zákazníkovi účtovat dodatečně.
 • Pokud ve Smlouvě není sjednán způsob nakládání s meziprodukty (datové nosiče, data, Ctp desky) zůstávají tyto v majetku Dodavatele. Archivace těchto meziproduktů není povinností Dodavatele a po uplynutí jednoho měsíce předání Výrobku Zákazníkovi mohou být likvidovány.
 • Odměna za dodání Výrobku je Dodavatelem Zákazníkovi účtována na základě faktury vystavené po předání Výrobku Zákazníkovi. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od data vystavení faktury, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odměna je Zákazníkem na základě faktury uhrazena v okamžiku jejího připsání na účet Dodavatele.
 • V případě prodlení Zákazníka s úhradou odměny za dodání Výrobku, vzniká Zákazníkovi povinnost zaplatit Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 • V případě první objednávky Zákazníka, nebo v případě, kdy je Zákazník v prodlení s úhradou předchozích faktur, je Dodavatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi platbu předem nebo v hotovosti při odběru Výrobku.

 

 1. Odpovědnost za vady

 

 • Dodavatel odpovídá za vady, které má Výrobek v době jeho převzetí Zákazníkem.

 

 • Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Výrobek odpovídá Smlouvě, zejména pak, že je bez vad. Vadami se rozumí zejména chyby tisku, vady kvality tisku, vady knihařského zpracování výrobku atp., Vadami nejsou typografické chyby v textech a chyby, které byly objednavatelem schváleny nebo akceptovány při schválení podkladů před započetím výroby.

Zákazník bere na vědomí, že grafické zpracování tiskových materiálů (Výrobek) se může oproti Zákazníkem předaným podkladů odlišovat, např. co se týče typu písma, řádkování apod. v důsledku technických parametrů, které musí tiskové materiály splňovat. Tyto odlišnosti v grafickém zpracování nejsou vadou.

 

 • Nároky z vad se řídí ustanoveními ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku a ust. 2615 až 2618 občanského zákoníku. Smlouva je porušena podstatným způsobem tehdy, pokud vady zcela brání užívání Výrobku obvyklým a běžným způsobem, jiné vady jsou posuzovány jako vady zakládající porušení Smlouvy nepodstatným způsobem.

 

 1. Odstoupení od Smlouvy:

 

 • Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v následujících případech:

 

 • Zákazník neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost pro realizaci Výrobku ve smyslu čl. 4, odst. 4.1. bod. 4.1.1. těchto VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Dodavatel pro tuto součinnost stanoví;
 • Zákazník poruší povinnost uhradit Dodavateli řádně a včas sjednanou odměnu;

 

 • Každá ze smluvních stran je oprávněna ze Smlouvy odstoupit je-li druhá smluvní strana v likvidaci nebo vůči jejímu majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

 

 • Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, popř. nároku na náhradu škody. Odstoupením od Smlouvy nebo zánikem práv a povinností ze Smlouvy vyplývajících z jakéhokoliv jiného důvodu nevzniká smluvním stranám povinnost vrátit uhrazené smluvní pokuty či úroky z prodlení, na něž smluvním stranám vznikl nárok v době účinnosti této Smlouvy.

 

 1. Nakládání s osobními údaji

 

 • Dodavatel zpracovává osobní údaje osob zastupujících Zákazníka (např. člen statutárního orgánu, zaměstnanec uvedený jako kontaktní osoba v záležitostech Smlouvy), a to pouze za účelem komunikace se Zákazníkem. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Dodavatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), přičemž Dodavatel zpracovává pouze osobní údaje identifikační (jméno a příjmení) a adresné (pouze e-mailovou adresu a telefonní číslo/číslo mobilního telefonu) v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy, dále záznamy komunikace vztahující se ke Smlouvě (žádosti, reklamace), a tiskové podklady poskytnuté mu Zákazníkem. Nezbytným oprávněným zájmem Dodavatele na zpracování shora uvedených osobních údajů je nutnost komunikovat se Zákazníkem, plnit závazky ze Smlouvy a případně určení, výkon nebo obhajoba nároků.

 

 • Pokud byla Smlouva uzavřena se Zákazníkem, který je podnikatelem – fyzickou osobou, platí předchozí odst. 7.1. přiměřeně, právním základem zpracování osobních údajů podnikatele – fyzické osoby je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, neboť se jedná o zpracování nezbytné pro splnění Smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení:

 

 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na vznik Smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy i další písemné úkony související se vztahem vzniklým na základě Smlouvy mohou být učiněny prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu Zákazníka a Dodavatele, aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem.